πρωτόγονος

in π

COMPOUND: πρωτόγονος, ον
CATEGORIZATION: A [A + V + Suf]
MEANING: first-born
ETIMOLOGY: πρωτό- adjective stem from πρῶτος, η, ον ‘first’ + γον- verbal stem from γίγνομαι ‘be born’ + adj. suf. -ος, -ον
OCCURRENCE: Il. IV, 102, 120; XXIII, 864, 873
CASE/GENDER/NUMBER: gen. m. pl.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: attributive – karmadhāraya
NOTES: