πρωτόπλοος

in π

COMPOUND: πρωτόπλοος, –ον (Att. contr. πρωτόπλους, ουν)
CATEGORIZATION: A [A+N]
MEANING: going to sea for the first time
ETIMOLOGY: πρῶτο-ς, -η, -ον ‘first, before’ + πλόος, sailing, voyage
OCCURRENCE: Od. VIII, 35
CASE/GENDER/NUMBER: acc. f. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: attrubutive – karmadhāraya
NOTES: