πρωτότοκος

in π

COMPOUND: πρωτότοκος, -ον
CATEGORIZATION: A [A+V+Suf]
MEANING: ‘bearing; having borne her first-born’
ETYMOLOGY: adjective stem πρωτό- (πρῶτος, -η, -ον) ‘first’ + verbal root τοκ- (τίκτω) ‘bring into the world, engender’ + adj. suf. -ος, -ον
OCCURRENCE: Il. XVII, 5
CASE/GENDER/NUMBER: nom. f. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: attributive – karmadhāraya
NOTES: