πρότμησις

in π

COMPOUND: πρότμησις, εως 
CATEGORIZATION: N (P+V+Suf) 
MEANING: ‘waist or loins’ 
ETIMOLOGY: πρό ‘before, forth, in front of’+ verbal root τμη- (τέμνω) ‘cut, wound, maim’ + n. ending -σις (cf. προτέμνω ‘cut off beforehand, cut off in front‘) 
OCCURRENCE: Il. XI, 424; 
CASE: acc. sg.
HEADEDNESS: endocentric, right-headed 
CLASSIFICATION: determinative (karmadhāraya)
NOTES: