πτολίπορθος

in π

COMPOUND: πτολίπορθος, -ον
CATEGORIZATION: A [N+V+Suf]
MEANING: ‘sacking or wasting cities’
ETYMOLOGY: noun root πτόλι- (πτόλις, ep. for πόλις) ‘city’ + verbal root πορθ- (πέρθω) ‘waste, ravage, sack’ + adj. suf. -ος, -ον
OCCURRENCE Il. II, 278, 728; V, 333; VIII, 372; X, 363; XV, 77; XXI, 550, XXIV, 108; Od. VIII, 3; IX, 504, 530 (πτολιπόρθιον); XIV, 447; XVI, 442; XVIII, 356; XXII, 283; XXIV, 119.
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. sg., acc. m. sg., dat. m. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: subordinate (argument-V) – tatpuruṣa  (V-governing)
NOTES: