πυγμάχος

in π

COMPOUND: πυγμάχος, -ου
CATEGORIZATION: N [N+V+Suf]
MEANING: ‘ one who fights with the fist, boxer
ETYMOLOGY: noun root πυγ- (πυγμή) ‘fist’ + verbal root μαχ- (μάχομαι) ‘fight’ + nom. suf. –ος
OCCURRENCE: Od. VIII, 246
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. pl.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: