πυρίκαυστος

in π

COMPOUND: πυρίκαυστος, -ον
CATEGORIZATION: A [N+V+Suf]
MEANING: ‘burnt in fire’
ETIMOLOGY: πυρί- (dat. < πῦρ, πυρός) ‘fire’ + verbal root καυ- (καίω) + adj. suf. – στος, -ον
OCCURRENCE: Il. XIII, 564
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. sg.
HEADEDNESS: endocentric (right-headed) 
CLASSIFICATION: subordinate (complement-V) – tatpuruṣa (V-governing)
NOTES: