πυριήκης

in π

COMPOUND: πυριήκης, –ές or –ες
CATEGORIZATION: A [N+N+Suf.]
MEANING: ‘with fiery point’
ETIMOLOGY: πυρί- (dat. < πῦρ, πυρός) ‘fire’ + ἀκή ‘point’ + adj. suf. –ής, -ές
OCCURRENCE: Od. IX, 387
CASE/GENDER/NUMBER: acc. m. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: attributive – bahuvrīhi
NOTES: