πυρκαϊή

in π

COMPOUND: πυρκαϊή, -ῆς
CATEGORIZATION: N [N+V+Suf]
MEANING: ‘funeral pyre’
ETYMOLOGY: πυρ- (πῦρ, πυρός) ‘fire’ + verbal root κα(ϝ)- (καίω) ‘burn’ + noun suf. -ιή, -ιῆς
OCCURRENCE: Il. XXIII, 158, 225, 228, 237, 250; XXIV, 791.
CASE/GENDER/NUMBER: nom. f. sg., gen. sg., acc. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: subordinate (argument-V) – tatpuruṣa (V-governing)
NOTES: