πυροφόρος

in π

COMPOUND: πυροφόρος, -ον
CATEGORIZATION: A [N+V+Suf]
MEANING: ‘wheat-bearing’
ETYMOLOGY: noun stem πυρο-  (πυρός) ‘wheat’ + verbal root φορ- (φέρω) ‘bear, carry’ + adj. suf. -ος, -ον
OCCURRENCE: Il. XII, 314; XIV, 123; XXI, 602;
CASE/GENDER/NUMBER: gen. f. (target gender) sg., gen. n. sg., nom. m. pl.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: subordinate (argument-V) – tatpuruṣa (V-governing)
NOTES: s. also πυρηφόρος