σακέσπαλος

in σ

COMPOUND: σακέσπαλος, -ον
CATEGORIZATION: A [N+V+Suf]
MEANING: ‘wielding a shield, warlike’
ETYMOLOGY: noun root σακ- (σάκος, -ους) ‘shield of leather’ + verbal root παλ- (πάλλω) ‘sway, brandish’ + adj. suf. -ος, -ον
OCCURRENCE: Il. V, 126
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. sg. 
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: subordinate (argument-V) – tatpuruṣa (V-governing)
NOTES: