σηκοκόρος

in σ

COMPOUND: σηκοκόρος, -ου
CATEGORIZATION: N [N+V+Suf]
MEANING: ‘cleaner of a stable, byre’
ETYMOLOGY: noun stem σηκο- (σηκός) ‘pen, fold’ + verbal root κορ- (κορέω) ‘sweep out’ + m. noun suf. -ος
OCCURRENCE: Od. XVII, 224
CASE/GENDER/NUMBER: acc. m. sg.
HEADEDNESS: endocentric (right-headed)
CLASSIFICATION: subordinate (argument-V) – tatpuruṣa (V-governing)
NOTES: