σιτοφάγος

in σ

COMPOUND: σιτοφάγος, –ον
CATEGORIZATION: A [N+V+Suf]
MEANING: ‘eating bread’
ETYMOLOGY: noun stem σιτο– (σῖτος) ‘grain, bread’ + verbal root φαγ- (ἐσθίω) ‘eat, devour’ + adj. suf. -ος, -ον
OCCURRENCE: Od. IX, 191
CASE/GENDER/NUMBER: dat. m. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: subordinate (argument-V) –  tatpuruṣa (V-governing)
NOTES: