σκυτότομος

in σ

COMPOUND: σκυτότομος, -ου
CATEGORIZATION: N [N+V+Suf]
MEANING: ‘leather-cutter, worker in leather’
ETYMOLOGY: noun stem σκυτο- (σκῦτος, -εος) ‘skin, hide’ + verbal root τομ- (τέμνω) ‘cut’ + nom. suf. -ος
OCCURRENCE: Il. VII, 221
CASE/GENDER/NUMBER: gen. m. pl.
HEADEDNESS: endocentric (right-headed)
CLASSIFICATION: subordinate (argument-V) – tatpuruṣa (V-governing)
NOTES: