στεροπηγερέτα

in σ

COMPOUND: στεροπηγερέτα, -αο
CATEGORIZATION: N [N+V+Suf]
MEANING: ‘he who gathers the lightning’ or ‘he who rouses the lightning’
ETYMOLOGY: noun stem στεροπ- (στεροπή, -ής) ‘flash of lightning’ + verbal root ηγερ- (ἀγείρω) ‘gather, assemble’ or (ἐγείρω) ‘awaken, rouse’ 
OCCURRENCE: Il. XVI, 298
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: subordinate (complement-V) – tatpuruṣa (V-governing)
NOTES: