συμφερτός

in σ

COMPOUND: συμφερτός, -ή, -όν
CATEGORIZATION: A [P+V+Suf]
MEANING: ‘united, in conjunction’
ETIMOLOGY: συμ- (σύν) ‘with’ + verbal root φερ- (φέρω) ‘bear, bring’ + adj. suf. -τός, -τή, -τόν
OCCURRENCE: Il. XIII, 237
CASE/GENDER/NUMBER: nom. f. sg.
HEADEDNESS: endocentric (right-headed) 
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: