σύντρεις

in σ

COMPOUND: σύντρειςσύντρια
CATEGORIZATION: A [Prep+Num.]
MEANING: ‘three together, by threes’
ETIMOLOGY: σύν ‘in company with, together with’ + τρεῖςτρία ‘three’
OCCURRENCE: Od. IX, 429
CASE/GENDER/NUMBER: acc. m. pl.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: