ταλάφρων

in τ

COMPOUND: ταλάφρων, -ον
CATEGORIZATION: A [V+N+Suf]
MEANING: ‘patient of mind, stout-hearted’
ETYMOLOGY: verbal root ταλα- (ταλάσσαι, ἔτλην) ‘suffer, undergo’ + noun root φρ- (φρήν, φρενός) ‘midriff, heart, mind’ + adj. suf. -ων, -ον
OCCURRENCE: Il. XIII, 300
CASE/GENDER/NUMBER: acc. m. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: attributive – bahuvrῑhi
NOTES: both first and second members are not free words. S. ταλασίφρων