ταλαπενθής

in τ

COMPOUND: ταλαπενθής, -ές
CATEGORIZATION: A [V+N+Suf]
MEANING: ‘bearing great griefs, patient in woe’
ETYMOLOGY: verbal root ταλα- (τλῆναι) ‘endure, suffer, bear up under, submit to’  + noun root πενθ- (πένθος, -ους) ‘grief, sorrow’ + adj. suf. -ης , -ες
OCCURRENCE: Od. V, 222
CASE/GENDER/NUMBER: acc. n. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: subordinate (V- argument) – tatpuruṣa (V-governing)
NOTES: