ταλασίφρων

in τ

COMPOUND: ταλασίφρων, -ονος
CATEGORIZATION: A [V+N+Suf]
MEANING: ‘patient of mind, stout-hearted’
ETYMOLOGY: verb. root/stem ταλα-/ταλασι-/ταλαι- (ταλάσσαι, *τλάω) ‘suffer, undergo’ + noun root φρ- (φρήν, φρενός) ‘midriff, heart, mind’ + adj. suf. -ων, -ον
OCCURRENCE: Il. IV, 421; XI, 466; Od. I, 87, 129; III, 84; IV, 241, 270; V, 31; XVII, 34, 114, 292, 510; XVIII, 311
CASE/GENDER/NUMBER: gen. m. sg., acc. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: attributive – bahuvrῑhi
NOTES: mostly as epith. of Odysseus; both first and second members are not free words.