ταμεσίχρως

in τ

COMPOUND: ταμεσίχρως, -ων
CATEGORIZATION: N [V+N]
MEANING: ‘cutting the skin, wounding’
ETYMOLOGY: verbal root ταμ- (ταμεῖν, τέμνω) ‘cut’ + -εσι- (from τερψίμβροτος,  ἑλκεσίπεπλος, etc.) + χρώς, οός ‘skin’
OCCURRENCE: Il. IV, 511; XIII, 340; XXIII, 803
CASE/GENDER/NUMBER: acc. m. sg., acc. f. (target gender) pl.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: subordinate (V-argument) – tatpuruṣa (V-governing)
NOTES: