ταναύπους

in τ

COMPOUND: ταναύπους, ποδος
CATEGORIZATION: A [A+N]
MEANING: ‘stretching the feet, long-striding’
ETYMOLOGY: ταναός, –ή, –όν (*ταναϜ-) ‘outstretched, tall, taper‘ + πούς, ποδός ‘foot’
OCCURRENCE: Od. IX, 464
CASE/GENDER/NUMBER: acc. n. pl.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: attributive – bahuvrīhi
NOTES: etimology supposed by Chantraine