τανηλεγής

in τ

COMPOUND: τανηλεγής, –ές
CATEGORIZATION: A [Part+V+Suf]
MEANING: ‘bringing long woe’
ETYMOLOGY: τάνυ- (τείνω) ‘long’ ? + ἀλεγ- (ἀλέγω, ἄλγος) ‘have a care, mind, heed’ + adj. suf. -ης, -ες  
OCCURRENCE: Il. VIII, 70; XXII, 210; Od. II, 100; III, 238; XI, 171, 398; XIX, 145; XXIV, 135.
CASE/GENDER/NUMBER: gen. m. sg.
HEADEDNESS: exocentric ?
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya ?
NOTES: epith. of death; uncertain with reference to the first member. According to another hypothesis, instead of τάνυ-, τ’ (τε) + ἀν- have been imagined