τανυπτέρυξ

in τ

COMPOUND: τανυπτέρυξ, -υγος
CATEGORIZATION: A [V+N]
MEANING: ‘with extended wings, long-winged’
ETYMOLOGY: verb root τάνυ- (τάνυμαι) ‘stretch by force, pull tight ‘to be stretched’ + πτέρυξ, -γος ‘wing’
OCCURRENCE: Il. XII, 237; XIX, 350
CASE/GENDER/NUMBER: dat. m. pl., dat. m. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: attributive – bahuvrῑhi
NOTES: