τανυσίπτερος

in τ

COMPOUND: τανυσίπτερος, -ον
CATEGORIZATION: A [V+N+Suf]
MEANING: ‘with extended wings, long-winged’
ETYMOLOGY: verbal stem τανυσι- (τάνυμαι) ‘to be stretched’ + πτερόν ‘feathers’ + adj. suf. -ος, -ον
OCCURRENCE Od. V, 65; XXII, 468
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. pl., nom. f. (target gender) pl.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: attributive – bahuvrῑhi
NOTES: the stem τανυσι- conveys transitive meaning compared to intransitive τάνυμαι ‘to be stretched’