τανύπεπλος

in τ

COMPOUND: τανύπεπλος, -ον
CATEGORIZATION: A [V+N+Suf]
MEANING: ‘with flowing robe’
ETYMOLOGY: verb root τάνυ- (τάνυμαι) ‘stretch by force, pull tight+ πέπλος, -ου ‘woven cloth’ + adj. suf. -ος, -ον
OCCURRENCE: Il. XVIII 385, 424; Od. IV, 305; XII, 375; XV, 171, 363
CASE/GENDER/NUMBER: nom. f. (target gender) sg., dat. f. (target gender), sg., voc. f. (target gender) sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: possessive – bahuvrihi
NOTES: