τανύφυλλος

in τ

COMPOUND: τανύφυλλος, -ον
CATEGORIZATION: A [A/V+N+Suf]
MEANING: ‘with long-pointed leaves’
ETYMOLOGY: τανυ- or adj. root (*τανύς, cfr. lat. tenuis) ‘thin, slim, keen’ or verbal root (τανυμαι) ‘lengthen, stretch’ + noun root φυλλ- (φύλλον, -ου) ‘leaf’ + adj. suf.-ος, -ον
OCCURRENCE: Od. XIII, 102, 346; XXIII, 190, 195
CASE/GENDER/NUMBER: nom. f. (target gender) sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: attributive –  bahuvrῑhi
NOTES: the first member is not a free word in Greek