ταχύπωλος

in τ

COMPOUND: ταχύπωλος, -ον
CATEGORIZATION: A [A+N+Suf]
MEANING: ‘with fleet, swift horses’ (epithet of the Greeks, Δαναοὶ)
ETYMOLOGY: adj. stem ταχύ- (ταχύς, εῖα, ύ) ‘swift, fleet, quick’ + noun root/stem πῶλ(ο)- (πῶλος) ‘foal’ + adj. suf. -ος, -ον
OCCURRENCE Il. IV, 232, 257; V, 316, 345; VIII, 161; XIII, 620; XIV, 21; XV, 320; XXIII, 6; XXIV, 295, 313
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. pl., gen. pl. 
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: attributive – bahuvrῑhi
NOTES: