τελεσφόρος

in τ

COMPOUND: τελεσφόρος, -ον
CATEGORIZATION: A [N+V+Suf]
MEANING: ‘bringing to an end’
ETYMOLOGY: τελεσ- (τέλος) ‘end’ + verbal root φορ- (φέρω) ‘bear, bring’ + adj. suf. -ος, -ον
OCCURRENCE: Il. XIX, 32; Od. IV, 86; X, 467; XIV, 292; XV, 230
CASE/GENDER/NUMBER: acc. m. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: subordinate (argument-V) – tatpuruṣa (V-governing)
NOTES: the second constituent is not attested as a free word