τερπικέραυνος

in τ

COMPOUND: τερπικέραυνος, -ον
CATEGORIZATION: A [V+N+Suf]
MEANING: ‘delighting in thunder’
ETYMOLOGY: verbal root τέρπ- (τέρπω) ‘delight’ + κεραυν-ός ‘thunderbolt’ + adj. suf. -ος, -ον 
OCCURRENCE: Il. I, 419; II, 478, 781; VIII, 2; XI, 773; XII, 252; XVI, 232; XXIV, 529; Od. VII, 164, 180; XIV, 268; XVII, 437; XIX, 365; XX, 75; XXIV, 24
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. sg., dat. m. sg., acc. m. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: subordinate (V-complement) – tatpuruṣa (V-governing)
NOTES: -ι- linking element