τερψίμβροτος

in τ

COMPOUND: τερψίμβροτος, –ον
CATEGORIZATION: A [V+N+Suf]
MEANING: ‘gladdening the heart of man’
ETYMOLOGY: verbal root τερψί- (= τερπεσι- from τέρπω) ‘delight’ + -μβροτ-ος (βροτός, cmp. ἀμβροτος) ‘ mortal man’ + adj. suf. -ος, –ον
OCCURRENCE: Od. XII, 269, 274
CASE/GENDER/NUMBER: gen. m. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: subordinate (V-argument) – tatpuruṣa (V-governing)
NOTES: