τεσσαράβοιος

in τ

COMPOUND: τεσσαράβοιος, -ον
CATEGORIZATION: A [Num+N+Suf]
MEANING: ‘worth four steers’
ETYMOLOGY: τέσσαρα ‘four’ + noun root βο- (βοῦς, βοός) ‘ox’ + adj. suf. -ος, -ον
OCCURRENCE: Il. XXIII, 705
CASE/GENDER/NUMBER: acc. f. (target gender) sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: attributive – dvigu
NOTES: