τετράγυος

in τ

COMPOUND: τετράγυος, -ον
CATEGORIZATION: A [Num+N+Suf]
MEANING: ‘containing four γύαι of land’
ETYMOLOGY: adj. root τετρα- (< *kwetr-, τέσσ/τταρες, -α) ‘four’ + noun root γυ– (γύης, -ου) ‘a measure of land’ + adj. suf. -ος, -ον
OCCURRENCE: Od. VII, 113; XVIII, 374
CASE/GENDER/NUMBER: nom m. sg., acc. n. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – dvigu
NOTES: