τετράορος

in τ

COMPOUND: τετράορος, -ον
CATEGORIZATION: A [A+V+Suf]
MEANING: ‘yoked four together’
ETYMOLOGY: adj. root τετρα- (< *kwetr-, τέσσ/τταρες, -α) ‘four’ + verbal root ἀορ- (ἀείρω) ‘raise up; attach’ + adj suf. -ος, -ον
OCCURRENCE: Od. XIII, 81
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. pl.
HEADEDNESS: endocentric (right-headed)
CLASSIFICATION: determinative – dvigu
NOTES: the first member is not a free word in Gree