τετράφαλος

in τ

COMPOUND: τετράφαλος, -οv
CATEGORIZATION: A [Num+N+Suf]
MEANING: ‘with four horns’
ETYMOLOGY: adj. root τετρα- (< *kwetr-, τέσσ/τταρες, -α) ‘four’ + noun root φαλ- (φάλος) ‘horn of a helmet’ + adj. suf. -ος, -ον
OCCURRENCE: Il. XII, 384; XXII, 315
CASE/GENDER/NUMBER: dat. f. (target gender) sing., acc. f. (target gender) sing.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – dvigu
NOTES: