τετραφάληρος

in τ

COMPOUND: τετραφάληρος, –ον
CATEGORIZATION: A [Num+N+Suf]
MEANING: ‘with four bosses’
ETYMOLOGY: adj. root τετρα- (< *kwetr-, τέσσ/τταρες, -α) ‘four’ + φάληρον (φάλαρον, -ου) ‘boss or disc’ on a helmet + adj. suf. -ος, -ον
OCCURRENCE: Il. V, 743; XI, 41; XII, 384; XXII, 315
CASE/GENDER/NUMBER: acc. f. (target gender) sg., dat. f. (target gender) sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – dvigu
NOTES: first member is not a free word in Greek