τηλεκλειτός

in τ

COMPOUND: τηλεκλειτός, -ή, -όν
CATEGORIZATION: A [Adv+A]
MEANING: ‘far-famed’
ETYMOLOGY: τῆλε ‘at a distance, far off’ + κλειτός, -ή, -όν (κλείω) ‘renowned, famous’
OCCURRENCE Il. V, 491; VI, 111; IX, 233; XII, 108; XIV, 321; Od. XI, 308; XIX, 546
CASE/GENDER/NUMBER: gen. m. sg., gen. f. (target gender) sg., acc. m. sg., nom. m. pl., gen. m. pl.
HEADEDNESS: endocentric (right-headed)
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: s. τηλεκλυτός, -όν