τηλεφανής

in τ

COMPOUND: τηλεφανής, -ές 
CATEGORIZATION: A [Adv+V+Suf]
MEANING: ‘far-seen, conspicuous’
ETYMOLOGY: τῆλε ‘at a distance, far off’ + verbal root φαν- (φαίνω) ‘reveal, disclose’ + adj. suf. -ης, -ες
OCCURRENCE: Od. XXIV, 83.
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. sg. 
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: