Τληπόλεμος

in τ

COMPOUND: Τληπόλεμος, -ου
CATEGORIZATION: N [V+N]
MEANING: ‘Tlepolemo’
ETYMOLOGY: verbal root τλη- (τλῆναι), ‘endure, suffer, bear up under, submit to’ + πόλεμος, -ου ‘war’
OCCURRENCE: Il. II, 653, 657, 661; V, 628, 632, 648, 656, 660, 668
CASE/GENDER/NUMBER: acc. m. sg., nom. sg., voc. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: subordinate (V-argument) – tatpuruṣa (V-governing)
NOTES: