τοιοῦτος

in τ

COMPOUND: τοιοῦτος, τοιαύτη, τοιοῦτο
CATEGORIZATION: A [A+A]
MEANING: ‘such as this, so good, so bad’ 
ETYMOLOGY: pron. adj. root τοι- (τοῖος, -α, -ον) ‘so great, so much’ + pron. adj. οὗτος, αὕτη, τοῦτο ‘this’
OCCURRENCE: Il. XIII, 81; Od. I, 47; XIII, 330
CASE/GENDER/NUMBER: acc. m. sg., acc. n. pl.
HEADEDNESS: endocentric (double-headed)
CLASSIFICATION: coordinate – dvandva
NOTES: