τοξοφόρος

in τ

COMPOUND: τοξοφόρος, ου
CATEGORIZATION: A [N+V+Suf]
MEANING: ‘bow-bearing’
ETYMOLOGY: noun stem τοξο- (τόξον, -ου) ‘bow’ + verb root φορ- (φέρω) ‘to bear, bring’ + noun suf. -ος
OCCURRENCE: Il. XXI, 483
CASE/GENDER/NUMBER: dat. f. (target gender) sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: subordinative (argument-V) – tatupuruṣa (V-governing)
NOTES: epithet of Artemis