τρίετες

in τ

COMPOUND: τριέτης, -ες
CATEGORIZATION: A [Num+N]
MEANING: ‘for three years’
ETYMOLOGY: numeral stem τρι- (τρεῖς, τρία) + noun root ἐτεσ- (ἔτος, -εος) ‘year’ + adj. suf. -ες
OCCURRENCE: Od. II, 106; XIII, 377; XIX, 151; XXIV, 141
CASE/GENDER/NUMBER: acc. n. sg., as Adverb
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – dvigu
NOTES: