τρίπους

in τ

COMPOUND: τρίπους, -ποδος
CATEGORIZATION: Ν [Num+N]
MEANING: ‘tripod, i.e. three-legged cauldron’
ETYMOLOGY: numeral stem τρι- (τρεῖς, τρία) ‘three’ + πούς, ποδός ‘foot’
OCCURRENCE: Il. VIII, 290; IX, 122, 264, 407; XI, 700; XVIII, 344, 348, 373; XIX, 243; XXII, 164, 443; XXIII, 40, 259, 264, 485, 513, 702, 718, 828, 889; XXIV, 233; Od. IV, 129; VIII, 434, 435, 437; X, 359, 361; XIII, 13, 217; XV, 84
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. sg., gen. sg., dat. sg., acc. sg., nom. pl., gen. pl., acc. pl.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – dvigu
NOTES: accent shift