τρισκαίδεκα

in τ

COMPOUND: τρισκαίδεκα, also τρεισκαίδεκα
CATEGORIZATION: Num [Num+καί+Num]
MEANING: ‘thirteen’
ETYMOLOGY: numeral stem τρισ- (τρεῖς, τρία) ‘three’ +  καί ‘and’ + δέκα ‘ten’
OCCURRENCE: Il. V, 387; Od. XXIV, 340
CASE/GENDER/NUMBER: indecl.
HEADEDNESS: endocentric (double-headed)
CLASSIFICATION: syntagmatic compound
NOTES: