τρισκαιδέκατος

in τ

COMPOUND: τρισκαιδέκατος or τρεισκαιδέκατος
MEANING: ‘thirteenth’
ETYMOLOGY: deriv. from τρισκαίδεκα (see τρισκαίδεκα)
OCCURRENCE: Il. X, 495, 561; Od. VIII, 391; XIX, 202
CASE/GENDER/NUMBER: acc. m. sg., nom. m. sg., dat. f. sg.