τριχάϊκες

in τ

COMPOUND: τριχάϊκες, -ων
CATEGORIZATION: N/A [Adv+N+Suf]
MEANING: ‘the threefold people’ Δωριέες, so called from their three tribes
ETYMOLOGY: τρίχα (τρίς) ‘in three parts or ways’ + noun root Ϝικ- (Ϝοῖκ-ος, Skt. viś-) ‘village’ + nom. suf. -ικ
OCCURRENCE: Od. XIX, 177
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. pl.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: attributive – bahuvrῑhi
NOTES: