φιλήρετμος

in φ

COMPOUND: φιλήρετμος, -ον
CATEGORIZATION: A (N/A+N+Suf)
MEANING: ‘fond of the oar’
ETYMOLOGY: φίλος  ‘friend’ + ἐρετμ- (ἐρετμός, -οῦ) ‘rowing’ + adj. suf. -ος -ον
OCCURRENCE Od. I, 181, 419; V, 386; VIII, 96, 386, 535; XI, 349; XIII, 36
CASE/GENDER/NUMBER: dat. m. pl.
HEADEDNESS: endocentric – left-headed
CLASSIFICATION: subordinate (A-argument) – tatpuruṣa (A-governing)
NOTES: