φιλοκτέανος

in φ

COMPOUND: φιλοκτέανος, – ον 
CATEGORIZATION: A [A/N+N+Suf]
MEANING: ‘loving possession, greedy of gain, covetous’
ETIMOLOGY: Adj./noun root φίλο-ς  ‘dear, friend’ + noun stem κτέαν-(α, -ων) ‘possession, property’ (κτάομαι, Ion.  κτέομαι  ‘procure, get, acquire’) + adj. suf. -ος –ον
OCCURRENCE: Il. I, 122
CASE/GENDER/NUMBER: voc. m. sg.
HEADEDNESS: endocentric – left-headed
CLASSIFICATION:subordinate  (A/N-Argument)- tatpuruṣa (A/N-governing)
NOTES: only the superl. φιλοκτεανώτατος