φιλομμειδής

in φ

COMPOUND: φιλομμειδής , ές
CATEGORIZATION: A (N/A+V+Suf.)
MEANING: ‘laughter-loving’
ETYMOLOGY: φίλ-ος, -η, -ον, also ος, ον ‘beloved, dear; friend’ + verbal root μειδ- (μειδ(ι)άω) ‘smile’ + adj. suf. -ης, -ες
OCCURRENCE Il. V, 375; XIV, 211; XX, 40; Od. VIII, 362;
CASE/GENDER/NUMBER: nom. sg., nom. f. (target gender) sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: