φιλοφροσύνη

in φ

COMPOUND: φιλοφροσύνη, -ης
CATEGORIZATION: N [A+N+Suf.]
MEANING: ‘friendliness, kindliness’
ETYMOLOGY: adj. root φίλο- (φίλος, η, ον) ‘loving (; beloved)’’ + noun root *φρο (φρήν) ‘heart, mind, purpose’ + fem. noun ending -συνη
OCCURRENCE: Il. IX, 256
CASE/GENDER/NUMBER: nom. f. sg.
HEADEDNESS: endocentric (right-headed)
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: